На головну Концепція діяльності

Концепція діяльності

     ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління Всеукраїнської 
громадської організації 
«Асоціація з питань захисту прав споживачів» 
від 04 жовтня 2012 року № 2 

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Громадська організація
«Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів»

Одна людина плюс закон-це вже більшість.
Джон Келвін Кулідж

Нічого так погано не знаємо, як те, що кожний повинен знати: закон.
Оноре де Бальзак

Незнання закону не звільняє від відповідальності, а знання нерідко звільняє.
Станіслав Єжи Лец

Зміст

 1. Вступ.
 2. Мета діяльності.
 3. Завдання Асоціації.
 4. Основні функціональні напрямки діяльності.
 5. Методи і засоби діяльності.
 6. Варіанти співпраці з Асоціацією та форми участі в спільних проектах.

1. Вступ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація з питань захисту прав споживачів» (надалі – «Асоціація») – громадська неприбуткова організація. Була створена та набула офіційного статусу громадської організації в 2012 році.

Засновниками та учасниками Асоціації є громадяни України, які на підставі усвідомлення спільних світоглядних цінностей, спільної мети та власних можливостей, прийняли рішення про створення та діяльність Асоціації.

2. Мета діяльності

Основною метою Асоціації є задоволення та захист суспільних, економічних, інвестиційних, національно-культурних та інших інтересів своїх членів. Серед інших цілей є: сприяння органам державної влади у реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів; запровадження дієвого громадського контролю за діяльністю владних органів у сфері прав споживачів; сприяння забезпеченню безпеки життя і здоров’я при придбанні споживачами продукції (робіт, послуг); сприяння реалізації прав споживачів на придбання безпечної продукції (робіт, послуг) належної якості; забезпечення права споживача на отримання інформації про продукцію (роботи, послуги) та її виробників (виконавців, продавців); просвітницька діяльність у сфері захисту прав споживачів серед громадськості, у тому числі серед суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку України.

3. Завдання Асоціації

Основними завданнями Асоціації є:

 • допомога, координація дій та захист інтересів громадян, сприяння у здійсненні ними соціальної та громадської діяльності;
 • розвиток громадського руху;
 • участь у реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів;
 • аналіз ситуації на споживчому ринку товарів, робіт та послуг;
 • вивчення споживчих властивостей продукції, попиту на неї;
 • проведення опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
 • інформування органів виконавчої влади та споживачів про виявлення продукції – неякісної, небезпечної, фальсифікованої, а також продукції, робіт та послуг, які не відповідають чинному законодавству України, та про прийняття відповідних заходів щодо припинення та заборони їх реалізації і відвантаження на території України;
 • сприяння відповідним державним органам у здійсненні контролю за безпекою та якістю продукції та обслуговування;
 • надання юридичної та консультаційної допомоги споживачам згідно із чинним законодавством;
 • організація та проведення незалежної експертизи якості та безпеки товарів (робіт, послуг);
 • сприяння у створенні системи споживчої освіти;
 • проведення просвітницької діяльності з питань захисту прав споживачів за допомогою ЗМІ, Інтернету, особистого прийому громадян, організації та проведення круглих столів, семінарів, конференцій.

4. Основні функціональні напрямки діяльності

Основними функціональними напрямками діяльності Асоціації є:

 • від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для здійснення статутної діяльності та мети і завдань Асоціації;
 • звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань ;
 • вносити пропозиції до органів державної влади та управління;
 • розповсюджувати необхідну інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;
 • підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним зобов’язанням України і цьому Статуту;
 • проводити масові заходи;
 • проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
 • проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо проведення експертизи та випробування продукції, а також відповідності споживчої якості товарів (робіт, послуг), про яку було заявлено продавцями (виробниками, виконавцями) в інформації про них;
 • сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції та обслуговування;
 • вносити органам виконавчої влади і суб’єктам господарювання пропозицій про заходи щодо підвищення якості продукції, про тимчасове зупинення випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації продукції, що становить небезпеку для життя, здоров’я та майна громадян або завдає шкоди навколишньому природному середовищу, фальсифіковану та дефектну продукцію, а також про коригування цін, встановлених з порушенням законодавства;
 • відповідно до законодавства захищати у суді права споживачів;
 • звертатися до правоохоронних органів та органів виконавчої влади про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації продукції неналежної якості;
 • інформувати громадськість про права споживачів;
 • розглядати заяви та скарги споживачів, надавати юридичну і консультаційну допомогу членам Асоціації та іншим громадянам згідно із законодавством;
 • аналізувати договори, що укладаються між продавцями (виконавцями, виробниками та імпортерами) зі споживачами з метою виявлення умов, що порушують та утискають права споживачів;
 • встановлювати та вручати відзнаки і нагороди Асоціації;
 • надавати членам Асоціації методичну, організаційну, юридичну та інформаційну допомогу;
 • брати участь у законотворчій роботі через співпрацю з суб’єктами законодавчої ініціативи;
 • вносити пропозиції до відповідних органів щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції;
 • проводити громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади та проектів законів і інших нормативно-правових актів, відповідно до чинного законодавства.

5. Методи і засоби діяльності

Асоціація в своїй діяльності користується всіма методами і засобами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Зокрема, основними методами діяльності Асоціації є:

 1. Створення власної електронної мережі та залучення до неї на безкоштовній основі учасників громадського сектору України та органів державної влади.
 2. Публікація власних друкованих видань та їх розповсюдження на безкоштовній основі серед учасників громадського сектору та органів публічної влади.
 3. Створення і ведення баз даних учасників громадського сектору України.
 4. Висвітлення діяльності органів публічної влади з обраних Асоціацією напрямків.
 5. Використання будь-яких ресурсів Асоціації, власних та залучених, для практичної реалізації всіх передбачених чинним законодавством можливостей участі громадськості в державному управлінні та контролі діяльності органів публічної влади (громадські слухання, участь у розгляді нормативно-правових актів, референдуми, адміністративно судові позови, скарги, тощо).
 6. Підготовка та подання до органів державної влади, згідно встановленої процедури, проектів нормативно-правових актів з обраних Асоціацією напрямків та питань, інформаційний супровід проходження таких актів.
 7. Організаційна, технічна, консультаційна та інша підтримка громадських організацій та рухів, що є партнерами Асоціації.
 8. Розвиток регіональних осередків Асоціації як на базі власних представництв, так і на базі інших громадських осередків у регіонах.
 9. Створення та підтримка існуючих осередків громадського правозахисту.
 10. Організація зустрічей, круглих столів, семінарів, конференцій тощо, з різних тем та питань, що стосуються діяльності Асоціації, створення відповідної інфраструктури для проведення таких заходів.
 11. Організація та супровід проведення благодійних заходів.
 12. Видання прес-релізів, публікація статей, підготовка випуску новин, теле-, радіопередач тощо.
 13. Підтримка заходів, присвячених організації дозвілля дітей та молоді (масові ігри, спортивні заходи, культурні заходи, тощо).

Перелік заходів та методів не є вичерпним і буде постійно переглядатись у відповідності до загального плану діяльності Асоціації.

6. Співпраця з Асоціацією та форми участі в спільних проектах

Асоціація є відкритою організацією, що передбачає відсутність будь-яких обмежень щодо можливих варіантів співпраці з Асоціацією та, відповідно, участь в будь-яких спільних проектах.

Єдиною умовою для співпраці з Асоціацією та участі в спільних проектах є схвалення та підтримка потенційними партнерами та учасниками проектів мети та основних засад діяльності Асоціації.

Співробітництво Асоціації з партнерами базується на типовій Угоді про співробітництво і взаємодопомогу.